mercantil

L’àrea de mercantil de TRÀMIT economistes realitza totes les accions necessàries per a la  constitució, manteniment, seguiment i dissolució de tot tipus de societats i associacions.

  • Redacció d’estatuts.
  • Suport a Notaris i Registradors
  • Tramitació d’escriptures al registre mercantil
  • Redacció d'acords socials específics: ampliacions i reduccions de capital, disolucions, liquidacions, etc.
  • Elaboració d'informes
  • Redacció d'actes
  • Actualització de llibres d'actes, accions, socis, etc.