herencies
  • TRÀMIT economistes ofereix el servei de gestió d’herències i donacions. Consisteix en realitzar tot un conjunt d’actuacions amb l’objectiu final doble:


o Aconseguir que el repartiment de l’herència sigui l’adequat
o Liquidar l’impost sobre Successions i altres, minimitzant el cost.

  • S’ha de tenir present que cada herència concreta o donació exigirà una tramitació específica, que dependrà de diferents variables.

 

  • En tot moment la premissa primordial de TRÀMIT economistes és la satisfacció plena del client oferint un servei d’excel·lència i de qualitat.


  • Assessorament a la planificació de l'empresa familiar